Kişisel Verilerin Korunması

Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

BORUSAN SANAT – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni kapsamında Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Borusan Sanat, tarafınıza ait kişisel verileri; Borusan Sanat tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuksal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, talep veya başvurularınızın değerlendirilmesi ve işleme alınması, iş sürekliliğinin sağlanması, ödemelerimin gerçekleştirilmesi, sözleşme ilişkilerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, organizasyon, konser, toplantı, davet, etkinlik gibi aktivitelerin ve programların planlanması ve icrası, gerekli ulaşım konaklama hazırlıklılarının gerçekleştirilmesi ve tamamlanması, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması,sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, size özel kampanyalar, promosyonlar planlanması ve icrası, Borusan Sanat tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması gibi amaçlarla işleyebilmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz Borusan Sanat tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi sebeplerinden bir veya birkaçına dayalı olarak işlenebilir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanızın olması halinde verileriniz işlenebilir.

 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.borusansanat.com/content/doc/BASVURU%20FORMU%20(VAKIF_IKTISADI%20ISLETMELER).pdf  adresi üzerinde yer alan formu kullanarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.